Home

Adviwater is een zelfstandig adviesbureau op het gebied van hoogwaterveiligheid en waterbeheer. Adviwater wordt gerund door Jan de Goei die een veelzijdige ervaring in de watersector heeft. Werkzaam zijn in waterveiligheid vereist ook kennis van het veranderende klimaat. Adaptief deltamanagement is voor hem een belangrijk instrument  om toe te passen onder deze klimaatsveranderingen.

Adviwater profileert zich door vanuit een visie een opdracht te starten. Verder is Adviwater transparant en duidelijk naar de opdrachtgever betreffende kansen, mogelijkheden en haalbaarheid van de doelstellingen. Verwachtingen-management is daarom ook een belangrijk onderdeel van het proces van uitvoering van de opdracht. Duidelijke en concrete communicatie is hierbij een must!

Pilot Vechtdijken

Jan de Goei is contract- en projectmanager voor het Raamcontract "Toetsingen van Regionale Waterkeringen" bij Waternet. Hij heeft de opdracht voor 15 km Vecht- dijken te verkennen hoe het bestaande toets- instrumentarium optimaal kan worden ingezet. Dit bestaat uit de "Leidraad Toetsing Regionale Waterkeringen" met bijbehorende technische rapporten.
Lees meer

Raamcontract Ingenieursdiensten HHNK

Het Hoogheemraadschap stond voor de opgave om aan de ene kant het waterbeheer in hun gebied op orde te houden en aan de andere kant 13 dijkversterkingen te realiseren. Hiervoor is het "Raamcontract algemene ingenieursdiensten" op de markt gezet. Jan de Goei is contractmanager voor dit Raamcontract.
Lees meer

Ondersteuning Waterschap Aa & Maas

Waterschap Aa & Maas heeft van "De Willemsunie" een aanvraag voor een watervergunning voor de bouw van een schutsluis ontvangen. Het waterschap heeft Movares gevraagd hen te ondersteunen bij de aanvraag tot het verlenen van een watervergunning. Jan de Goei is contractmanager, procesmanager en projectmanager van deze opdracht.
Lees meer

Dijkversterking Meerbad Abcoude

De regionale kering rondom het Abcoudermeer is in 2007 ingemeten. Toen is duidelijk geworden dat deze kering langzaam inklinkt. Een dijkverbetering was noodzakelijk. Met de omwonenden is een proces van inspraak gestart.
Lees meer